Zaznacz stronę

Regulamin sklepu i serwisu

Skuteczne Media sp. z o.o. ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy, NIP 7162836175, KRS 0000972205
Niepubliczna Placówka Oświatowa w Puławach „Interaktywna Akademia Edukacyjna” RSPO: 478464 

Regulamin
Regulamin sprzedaży Lilianna Trojanowska liliannatrojanowska.pl https://lilianna-trojanowska-akademia.thinkific.com/ liliannatrojanowska.pl mocnewbiznesie.pl

I. Najważniejsze informacje dot. Serwisu

1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej liliannatrojanowska.pl mocnewbiznesie.pl i ewentualnie innymi adresami internetowymi jak https://lilianna-trojanowska-akademia.thinkific.com/, zwanymi dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.
3. Serwis prowadzi Lilianna Trojanowska – właścicielka firmy Skuteczne Media sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy zwaną dalej Skuteczne Media sp. z o.o., Sprzedawcą. Kontakt e-mail: kontakt@liliannatrojanowska.pl

4. Podstawowe pojęcia:

1) Produkt – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana
2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
3) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba,
4) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
5) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika
6) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Najważniejsze informacje dot. zakupu płatnych Produktów

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany jest przy opisie Produktu.

Jak mogę dokonać zakupu?
5. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
6. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: liliannatrojanowska.pl i https://lilianna-trojanowska-akademia.thinkific.com/mocnewbiznesie.pl
7. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
1) wybrać Produkt, który chce się kupić,
2) następnie należy uzupełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt,
4) dokonać płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt?
8. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.
9. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem
10. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z Skuteczne Media sp. z o.o. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
11. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

Kiedy mogę złożyć reklamacje?
12. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
13. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
14. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@liliannatrojanowska.pl
15. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
16. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

III. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:
1) prowadzenia Konta Użytkownika,
2) wysyłki newslettera.

Na czym polega Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika?
2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta celem korzystania z Produktów/Usług Sprzedawcy.
3. W tym celu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Do założenia Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu.
4. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
5. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność ww. danych. Nie udostępniać ich osobom trzecim.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie.
8. Usunięcie Konta Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera?
9. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

IV. Warunki techniczne dot. produktów odpłatnych i nieodpłatnych usług i produktów nieodpłatnych:

1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
3. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.
4. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału może to być np. lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.
5. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres kontakt@liliannatrojanowska.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
6. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.
7. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.

V. Odstąpienie od umowy
1. Postanowienia dot. prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
1) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?
3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt I.3 Regulaminu (Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …. Dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. opisać czego dotyczy umowa; ……… wskaż datę, imię, nazwisko/inne dane identyfikacyjne). Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Skuteczne Media sp. z o.o. bądź inny podmiot, od którego Skuteczne Media sp. z o.o.udzieliła licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
6. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
8. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.
W tym celu, na adres: kontakt@liliannatrojanowska.pl lub inny podany w rozdz. I.3 Regulaminu, prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy (rozdz. V.3 Regulaminu), ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.